VII Premio de Gravado Atlante

 


- Poderán participar todos os artistas nacionais e estranxeiros que o desexen. As
obras deberán estar executadas necesariamente en calquera dos sistemas e
técnicas da arte gráfico, incluídos os procedementos digitales e electrográficos, que
considere conveniente o artista.
 
2- Admitiranse como máximo dúas obras por autor. O tamaño do papel será de 38 cm
x 28 cm. O artista poderá utilizar as tintas e matrices que estime conveniente para a
estampación dos orixinais.
 
3- Os gravados serán inéditos e non ser editados nin numerados. Os premios
outorgados conllevan a edición das obras premiadas en 25 exemplares e a súa entrega á
Fundación Museo de Artes
.
4- Establécense: Premio Ramiro Carregal de gravado de 5.000, 1 Premio María do
Rosario Martín de 2500,2 premios dotados con 2.500  cada un e un premio
especial de 1.400 , para un artista nado ou residente na Península do Barbanza e
Ría de Arousa. Estes premios estarán suxeitos ás retenciones marcadas pola lei.
 
5- Xunto coa obra achegarase a seguinte documentación: Datos do autor: nome
e apelidos. / Técnica utilizada. Medida da plancha/ Breve currículo artístico/
Fotocopia do DNI ou pasaporte. / Dirección, número de teléfono e correo electrónico.

6- Os gravados enviaranse sen enmarcar, convenientemente protexidos á
Fundación Museo das Artes do Gravado. Lugar de Outeiro. Artes - Riveira. 15969 (A Coruña)
España, do 1 de Outubro de 2015 ao 31 de Maio de 2016.

7- A Fundación Museo de Artes, comprométese a editar un cartafol cos 5
gravados premiados. Os ganadores, responsabilízanse de estampar, numerar e asinar
os 25 exemplares, máis as 2 probas de artista; deberán entregar a/s matriz/ces xunto ás
25 estampas á Fundación Museo de Artes. Os 5 artistas galardonados recibirán
da Fundación un cartafol completo cos cinco gravados premiados.

8- Os traballos seleccionados expoñeranse nunha das Salas do Museo de Artes.

9- O xurado estará formado por 5 personalidades do mundo da Arte, e a súa decisión
será inapelable. O fallo emitirase no prazo máximo de dous meses desde a
finalización do prazo de entrega das obras.

10- A Fundación, velará pola boa conservación dos traballos recibidos, pero non se responsabiliza polos danos causados durante o envío e devolución das obras.
Os gastos de envío e retorno correrán por conta do artista. Si son envíos desde
España poderanse enviar os selos para o seu devolución.

11- As obras non retiradas, nin reclamadas no prazo de 2 meses desde a entrega de premios,
pasarán a engrosar a colección de Arte Gráfico da Fundación.
VII PREMIO ATLANTE DO MUSEO DO
GRAVADO Á ESTAMPA DIGITAL DE ARTES
BASEES
2015

12- As obras seleccionadas poderán ser vendidas no transcurso da exposición, si
previamente foi indicado polo autor, que percibirá o importe íntegro da
venda, contactando ao artista co comprador.

13- Protección de Datos. De acordo á L.Ou.P.D. informámoslle de que os seus datos
persoais, indicados no punto 5, serán rexistrados nos ficheros automatizados ou
non de Fundartes coa finalidade de gestionar a súa participación no concurso. Informámoslle que os mesmos poderán ser publicados en medios de comunicación escrito
e/ou digital coa finalidade de dar a coñecer aos premiados e divulgar a actividade do
museo. Informámoslle que poderá recibir información sobre a nosa actividade, servizos
e eventos, incuso a través de medios electrónicos. Vd. poderá exercer os dereitos de acceso,
cancelación, rectificación, oposición mediante un escrito achegando unha copia
do D.N.I. a Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Digital, en Artes Lugar
de Outeiro s/n 15.969, Riveira (A Coruña). No caso de producirse algunha
modificación dos seus datos, rogamos comuníquenolo coa finalidade de manter os seus
datos actualizados.

14- O feito de participar neste concurso implica que o artista acepta as presentes bases

martes 12 abril 2016

En CONVOCATORIAS | | Permalink


os comentarios foron deshabilitados.
Google+

Visita el perfil de galizart de Pinterest.
Follow my blog with Bloglovin

FollowInstagram